Logo

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

ให้บริการสอบเทียบด้วยคุณภาพ อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ที่ลูกค้าพึงพอใจ

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

ระบบคุณภาพ

ศูนย์สอบเทียบตระหนักถึงคุณภาพ การให้บริการงานสอบเทียบ โดยพัฒนาระบบคุณภาพ ของห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบนอกสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9002:1994 จนได้รับ  การรับรองความสามารถจาก TUV RHEINLLAND CERTIFICATION BODY เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 และได้รับ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ) เมื่นวันที่ 16 กันยายน 2009

บริการ รับ-ส่ง เครื่องมือ

บริษัท ฯ มีบริการ รับ-ส่งเครื่องมือ ลูกค้า <- -> LAB.   (กรุงเทพฯ  ปริมณฑล) 

ระยะเวลาในการสอบเทียบ

กรณีปกติ             7    -    10    วัน    (ค่าบริการ  ปกติ) 
กรณีเร่งด่วน          3    -    5     วัน    (ค่าบริการ 2 เท่าของอัตราปกติ)

บริการสอบเทียบนอกสถานที่ (ONSITE CALIBRATE)

บริการสอบเทียบเครื่องมือนอกสถานที่  ณ โรงงาน หรือ บริษัทของลูกค้า โดย ค่าบริการสอบเทียบ อัตราปกติ

TRACEABILITY CHART

INTERNATIONAL SYSTEM OF UNIT (SI)
                     
National Institute of Standard   National Measurement   Physikalisch Technische
and Technology (NIST), U.S.A.   Labolatory (NML), Australia   Bundesanstalt (PTB), Germany
                     
Technology Promotion       National Institute of Metrology
Association (Thailand - Japan)       Thailand (NIMT)